Alimentatie

Alimentatie voor de partner en/of de kinderen.

Volgens de wet heeft degene die na de echtscheiding niet of niet genoeg in het eigen levensonderhoud kan voorzien, recht heeft op een bijdrage van de andere echtgenoot. Die andere echtgenoot is dan verplicht bij te dragen in het levensonderhoud, mits hij/zij daar genoeg draagkracht voor heeft.

Om te beoordelen of in jullie geval partneralimentatie moet worden betaald, worden er berekeningen gemaakt. Dan is inzage in de inkomens- en vermogenspositie van belang. Er zijn twee soorten alimentatie: voor de partner en voor de kinderen.

Alimentatie voor de partner
Hebt u na de scheiding te weinig geld om van te leven? Dan kunt u alimentatie krijgen. Uw partner betaalt u dan elke maand een bedrag. U kunt hierover afspraken maken met uw partner. Deze afspraken schrijft u in een overeenkomst. U kunt uw vraag om alimentatie ook aan de rechter voorleggen.
Uw partner moet maximaal 12 jaar alimentatie betalen. U kunt ook afspreken dat de betaling korter duurt. Bent u korter dan 5 jaar getrouwd, en hebt u geen kinderen? Dan hoeft uw partner niet langer alimentatie te betalen dan uw huwelijk duurde.

Alimentatie voor de kinderen
Ouders moeten de verzorging en opvoeding van hun kinderen betalen tot de kinderen 21 jaar worden. Als u gaat scheiden, betaalt u soms alimentatie voor de kinderen aan uw partner. Bijvoorbeeld als uw kinderen niet bij u wonen. U kunt samen afspraken maken over het bedrag. De rechter controleert wel of het bedrag redelijk is. De rechter kan ook een hoger bedrag vaststellen.
Lukt het niet om afspraken te maken over alimentatie voor de kinderen? Dan kunt u aan de rechter vragen om een bedrag vast te stellen. Voor kinderen van 18, 19 of 20 jaar moeten ouders ook kosten betalen, bijvoorbeeld studiekosten. U maakt samen met uw kind afspraken over het bedrag. En u betaalt het geld rechtstreeks aan uw kind. Als u er samen niet uit komt, kan de rechter een bedrag vaststellen.

Vanaf 1 april gelden nieuwe richtlijnen voor het berekenen van kinderalimentatie. Er zijn drie belangrijke veranderingen.
De eerste is dat zorg in natura in de alimentatie verrekend wordt via zorgkorting. Verder wordt de alimentatie die een ouder moet betalen in het vervolg berekend via behoefte- en draagkrachttabbelen, waarbij ook mensen met lage inkomens moeten gaan bijdragen. En ontvangen kindgebonden budget wordt ook betrokken bij de berekening van te betalen alimentatie.

Zorgkorting gaat van alimentatie af
Een alimentatiebetalende ouder maakt kosten voor een kind als hij via een omgangsregeling enkele dagen voor de kinderen zorgt. Voorheen werd bij berekening van de alimentatie uitgegaan van 5 euro per dag per kind. Nu gaat dit anders. Een alimentatiebetalende ouder kan 15, 25 of 35 procent korting krijgen op zijn aandeel in de kosten voor het kind. Die korting is al snel meer dan 5 euro per dag per kind. Voor een omgangsregeling waarbij een ouder een weekend per twee weken voor het kind zorgt, geldt de korting van 15 procent op de kosten voor het kind.

Draagkracht en behoefte
De tweede verandering is dat er minder ruimte komt voor discussie over hoeveel beide ouders redelijkerwijs kunnen bijdragen. Dit wordt namelijk via standaard tabellen bepaald.
Voor de behoefte van de kinderen, de standaard kosten, was er al een tabel. Hierbij is rekening gehouden met de levensstandaard van het gezin. Als het gezinsinkomen eerst 4000 euro per maand was, dan is de behoefte van twee kinderen tot 5 jaar met  925 euro per maand hoger dan de 525 euro bij een gezinsinkomen van 2500 euro. Als er meer kinderen zijn, worden kosten per kind iets lager. Hier staan de behoeftetabellen (2015).

Om nu te zien wie welk deel van deze kosten voor zijn rekening neemt, worden draagkrachttabellen gebruikt. Iemand met een netto besteedbaar inkomen van 2500 euro kan redelijkerwijs 630 euro per maand uitgeven aan zijn kinderen. Bij een inkomen van 1800 euro per maand is de draagkracht 285 euro. Hierbij kan de aftrekpost voor te betalen kinderalimentatie meegerekend worden. De verhouding tussen de draagkrachtbedragen van beide ouders wordt gebruikt om de kosten ('behoefte') op dezelfde manier te verdelen. Bij deze nieuwe berekening moeten ook ouders met een inkomen onder de 1250 euro bijdragen, namelijk 25 euro bij 1 kind, 50 euro bij meer kinderen. Hier staan de draagkrachttabellen (2015).

Kindgebonden budget telt ook mee
Krijgt de ouder waar het kind het grootste deel van de tijd verblijft een kindgebonden budget, dan telt dat sinds dit jaar ook mee voor de berekening van kinderalimentatie. Als de kosten voor kinderen op 600 euro per maand liggen en de verzorgende ouder krijgt 100 euro kindgebonden budget, dan hoeven beide ouders nog maar 500 euro aan kosten te verdelen. Dit scheelt de alimentatiebetalende ouder geld.

Een rekenvoorbeeld
Door deze tabellen kunnen ouders zelf aan het rekenen slaan. Om nog duidelijker te zien hoe dit werkt staan hier een aantal rekenvoorbeelden.

Gaat u hierdoor meer/minder betalen?
De nieuwe manier van het berekenen van kinderalimentatie geldt alleen voor alimentaties die na 1 april 2013 worden vastgesteld. Voor mensen die nu kinderalimentatie ontvangen of betalen verandert er dus niets. Dit terwijl voor sommige mensen de zorgkorting en het meerekenen van het kindgebonden budget zorgt voor een lagere alimentatie.
Als de alimentatie opnieuw moet worden vastgesteld door bijvoorbeeld werkloosheid of een stijgend inkomen van een van de ouders wordt wel de nieuwe rekenmethode gebruikt. Als u merkt dat u minder zou betalen bij een nieuwe berekening dan is dit wel aanleiding om te kijken of er gewijzigde omstandigheden zijn om de alimentatie opnieuw vast te stellen.

Oneens met de rekenmethode
De nieuwe rekenwijze laat minder ruimte voor discussie, maar dat betekent niet dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn. Als een ouder aannemelijk kan maken dat hij zijn aandeel niet kan betalen dan kan de rechter een zogenoemde aanvaardbaarheidstoets toepassen. Hiermee is maatwerk alsnog mogelijk.


Wilt u meer weten over alimentatie? Neem dan contact met mij op.

 
scheiding
zorgplan
omgang
jaarlijkse indexatie
termijnen
huwelijkse voorwaarden
vFAS gecertificeerde advocaten
kosten

Folders

  1. UIT ELKAAR EN KINDEREN Een folder over het zorgplan of zorgmodel.
  2. SAMEN UIT ELKAAR Een folder van de vFas over echtscheidingsbemiddeling.
  3. OUDERSCHAPSMODEL OF ZORGMODEL Hier kunt u een voorbeeld van een zorgplan bekijken.
  4. ALIMENTATIE Hier kunt u de pdf bekijken van de brochure alimentatie van de Rijksoverheid.
  5. GEZAG Hier kunt de brochure lezen of uitprinten met betrekking tot gezag.
  6. GEDRAGSREGELS VAN DE vFAS. Hier kunt de gedragregels vinden van de vFAS.
omhoog

Disclaimer & Copyright © Mr. K. van Bijsterveld. Webdesign door mind-the-gap webdesign.