vFAS

Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars.

De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht.

Een groot aantal van de aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot advocaat- scheidingsmediator.

Als vFas- scheidingsbemiddelaar begeleid ik als neutrale, maar wel betrokken, derde het proces van overleg en onderhandeling tussen de echtgenoten en verschaf ik informatie om de echtgenoten in staat te stellen zelf beslissingen te nemen. Oók als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden.

Partijen staan niet tegenover maar naast elkaar. Ik, als vFas bemiddelaar, speel daarbij een belangrijke rol.

Samengevat beschikt de vFas-scheidingsbemiddelaar over de navolgende vaardigheden:

Inzicht in de relationele problematiek;

Basale communicatievaardigheden als actief luisteren, vragen stellen en het letten op non-verbale communicatie;

Conflictbeheersingtechnieken;

Bemiddelingsvaardigheden zoals juiste houding en een goed begrip van ethische dilemma’s;

Methodisch onderhandelen;

Praktisch inzicht in en ervaring met de zakelijk in een echtscheiding opkomende problemen en een gedegen juridische kennis;

Ik kan de gemaakte afspraken juridisch goed formuleren en vastleggen en ik kan de echtscheiding door de rechtbank laten formaliseren.

Als vFas-advocaat kan ik u bijstaan in juridische zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht.
Zo als daar zijn:
echtscheiding;
scheidingsbemiddeling;
gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling;
alimentatiezaken;
verdeling pensioenaanspraken;
adoptie en stiefouderschap;
erkenning/ontkenning vaderschap;
bewind, mentorschap en curatele;
boedelverdeling;
huwelijkse voorwaarden;
erfrecht;
naamswijziging.


Keurmerk Nederlandse Orde van Advocaten

De vFAS voldoet aan de onderstaande eisen die de NOVA stelt aan specialisatieverenigingen die het Keurmerk van de NOVA willen voeren. Tijdens het NOVA-congres op 27 september 2013 heeft de vFAS het Keurmerk van de NOVA ontvangen.

Toekenning Keurmerk
Het keurmerk wordt slechts toegekend aan:
a. een specialisatievereniging die opleidingsvereisten kent om lid te mogen worden en te mogen blijven;
b. waarvan het merendeel van haar leden de hoedanigheid van advocaat hebben; en
c. die een website heeft met daarop gepubliceerd haar ledenlijst.

Criteria Keurmerk
1. Een advocaat wordt slechts als lid van de specialisatievereniging toegelaten indien hij of zij ten minste vijf (5) jaren als advocaat is ingeschreven en aantoonbare kennis en ervaring bezit over het desbetreffende rechtsgebied.
2. De advocaat-leden van de specialisatievereniging besteden ten minste vijfhonderd (500) uren per jaar aan het desbetreffende rechtsgebied.
3. De advocaat-leden van de specialisatievereniging behalen jaarlijks ten minste de helft van het totaal door de NOVA verplichte aantal opleidingspunten in het rechtsgebied.
4. De specialisatievereniging bevordert de deelname aan activiteiten van collegiale toetsing en/of intervisie.

Gebruik van het keurmerk
1. De Nederlandse orde van advocaten verleent aan specialisatieverenigingen die aan de voorwaarden en criteria voldoen het recht om het keurmerk te voeren op haar website, briefpapier en foldermateriaal.
2. Naast het bepaalde in het eerste lid verleent de Nederlandse orde van advocaten aan de advocaat-leden van de keurmerkhouder eveneens het recht om het keurmerk te voeren op zijn of haar website of briefpapier.
3. De Nederlandse orde van advocaten kan het recht tot het voeren van het keurmerk intrekken, indien deze door de keurmerkhouder of haar leden wordt misbruikt, waaronder het in zijn optreden naar buiten geven van een onjuiste, misleidende of onvolledige voorstelling van zaken.
4. De algemene raad verleent niet het recht om het keurmerk te gebruiken aan een aspirant-lid van een keurmerkhouder.
5. Het keurmerk op een website verwijst via een link naar de website van de Nederlandse orde van advocaten, waarop informatie over het keurmerk is vermeld.
6. De keurmerkhouder wordt vermeld op de website van de Nederlandse orde van advocaten. 7. Het is niet toegestaan enige wijziging in het keurmerk aan te brengen.

Het bovenstaande betekent dat uitsluitend lid-advocaten en/of lid-advocaat Scheidingsmediators (en dus niet de aspirant-leden) het Keurmerk van de NOVA op hun website en/of het briefpapier mogen voeren, rekening houdend met bovenstaande voorwaarden.

 
scheiden
mediation
zorgplan
omgang
alimentatie
jaarlijkse indexatie
termijnen
huwelijkse voorwaarden
kosten

Folders

  1. UIT ELKAAR EN KINDEREN Een folder over het zorgplan of zorgmodel.
  2. SAMEN UIT ELKAAR Een folder van de vFas over echtscheidingsbemiddeling.
  3. OUDERSCHAPSMODEL OF ZORGMODEL Hier kunt u een voorbeeld van een zorgplan bekijken.
  4. ALIMENTATIE Hier kunt u de pdf bekijken van de brochure alimentatie van de Rijksoverheid.
  5. GEZAG Hier kunt de brochure lezen of uitprinten met betrekking tot gezag.
  6. GEDRAGSREGELS VAN DE vFAS. Hier kunt de gedragregels vinden van de vFAS.

omhoog

Disclaimer & Copyright © Mr. K. van Bijsterveld. Webdesign door mind-the-gap webdesign.